ច្បាប់​បណ្ដាំ​ឪពុក​

កុំអួតកុំអាង                               ដើរកុំមើលរាង
មើលអង្គអាត្មា                          កុំដើរផ្ទះគេ
ហួសពេលវេលា                       កុំទៅធានា
                   ទ្រព្យគេទាំងឡាយ ។


កុំដើរផ្កាប់មុខ                            កុំដើរពានថ្លុក
ថាឯងសប្បាយ                          មានទោសនឹងគេ
កុំឱ្យនិយាយ                             ដើមគេនឹងក្លាយ
                   កើតទោសទៀតធំ ។
ខ្លួនទាបកុំតោង                          ដៃខ្លីកុំឈោង
ស្រវាឱបភ្នំ                               ចាស់កោងកាន់ច្រត់
អួតអាងប្រគំ                             ក្ងួរអួតផ្លុំ
                    ប៉ីពកយកខ្យល់ ៕

Additional information