អូស្ដ្រាលី​គាំទ្រ​ដល់​កម្មវិធី​ការបញ្ចប់​អំពើហិង្សា​លើ​ស្ដ្រី​

    នៅថ្ងៃ៨មីនា ជារៀងរាល់ឆ្នាំ បុរសនិងនារីតែងតែអបអរដល់លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រតិបត្ដិការរបស់យើង ទាំងអស់គ្នាក្នុងកិច្ចការសមភាពយេនឌ័រ ។

Read more: អូស្ដ្រាលី​គាំទ្រ​ដល់​កម្មវិធី​ការបញ្ចប់​អំពើហិង្សា​លើ​ស្ដ្រី​

Additional information