យកមក​សង​វិញ​ធ្វើ​អ្វី​

    នៅក្នុងផ្សារមួយកន្លែង អ្នកលក់ បាននិយាយទៅកាន់អតិថិជនៈ
    -អ្នកលក់ :  អឺនែ៎!ក្មួយឯងឱ្យ លុយក្លែងក្លាយមកមីងហើយ ។
    -អតិថិជន :  លុយនេះតាមពិត មីងឯងឱ្យខ្ញុំកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញទតើ។
    -អ្នកលក់  :  មីងគិតថា មិនយក លុយនេះទេ ហេតុអ្វីក្មួយឯងចាំបាច់យក មកឱ្យមីងវិញធ្វីអ្វីទៀត ។

គួទេរកពេទ្យសត្វ
    បុរសវ័យកកណ្តាលមនុស្ស  ម្នាក់មានអាការៈមិនស្រួលខ្លួនយ៉ាង   ខ្លាំង ហើយបានទៅរកពេទ្យ ។នៅពេល ចូលដល់ក្នុងបន្ទប់ពិនិត្យជំងឺគ្រូពេទ្យ      ក៏សួរឡើងថាៈ
    -គ្រូពេទ្យ  :  លោកចេះតែមាន អាការៈដូចម្តេចដែរ?
    -អ្នកជំងឺ :  មិនដឹងយ៉ាងម្តេចទេ ប្រពន្ធខ្ញុំប្រាប់ថា ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះខ្ញុំញ៉ាំ អាហារដូចជាសត្វឆ្កែ ដកដង្ហើមដូចជា សត្វគោ ឯពេលដេកដូចជាសត្វជ្រូក ។
    -គ្រូពេទ្យ   : អេហ៍! លោកគួរ ប្រាប់ប្រពន្ធលោកឱ្យនាំលោកទៅរក ពេទ្យសត្វវាប្រសើរជាង ៕

Additional information