ខ្លាច​ប្រពន្ធ​

    បុរស២នាក់ដែលខ្លបខ្លាច ប្រពន្ធយ៉ាងខ្លាំង បានមកជជែកគ្នានៅ តូបលក់បាយតាមចិញ្ចើមផ្លូវមួយ- កន្លែង។
    -បុរសទី១ :  ហ៊ឺ!សម្លាញ់គ្នាគិត ថាចង់លែងលះជាមួយប្រពន្ធហើយ ។

    -បុរសទី២ :  អេហ៍!ឯងមានរឿង អ្វីទៅហ្នឹង?
    -បុរសទី១  : យប់មិញ!ប្រពន្ធខ្ញុំ នាងខឹងបានធាក់ខ្ញុំធ្លាក់ពីលើគ្រែសន្លប់ អស់មួយកំណាត់យប់ ។
    -បុរសទី២ : ហ៊ឺ!សម្លាញ់ ខ្ញុំក៏ មានវាសនាមិនខុសពីឯងដែរ ហើយ ឥឡូវនេះគិតថា ចង់លែងប្រពន្ធដូចគ្នា។
    -បុរសទី១  : ចុះនាងធ្វើអ្វីឯង ទៅ?
    -បុរសទី២ :  នៅផ្ទះ ខ្ញុំនិយាយអ្វី មិនបានសោះឡើយ ខ្ញុំហាមាត់បានក៏ ទាល់តែពេលស្ងាបប៉ុណ្ណោះឯង ។
    -បុរសទី១  : ពុទ្ធោ!ធ្ងន់ធ្ងរជាង ខ្ញុំទៅទៀត ៕

Additional information