ស៊េរី​តែមួយ

    ឪពុកបានគំហ៊កសួរទៅកាន់កូន ប្រុសតូចនាល្ងាចថ្ងៃមួយ ។
    -ឪពុកៈ នែ៎!កូនប្រុសប៉ា កូនឯង បានសៀវភៅសរសេរ២ក្បាលនេះពី ណាមក។
    -កូនប្រុសៈ គឺនែ៎!...ពេលនៅ សាលារៀន ខ្ញុំឃើញ្ញគ្មាននរណានៅក្នុង បន្ទប់រៀន ខ្ញុំក៏លួចពីលើតុអ្នកគ្រូខ្ញុំដាក់ កាតាបមកផ្ទះតែម្តង ។

    -ឪពុកៈហ៊ឹះ!ក្មេងមិនល្អទាល់តែ សោះ អាយុប៉ុណ្ណឹងចេះរៀនលួចរបស់ គ្រូ! ហើយចុះសៀវភៅដែលប៉ាបានលួច ពីរោងចក្រមកឱ្យហើយ ម៉េចមិនសរ- សេរវាទៅ ចាំបាច់អីលួចរបស់គ្រូទៀត ធ្វើអ្វី។

Additional information