ផ្កា​ក្នុង​របង (​បទ​ពាក្យ​៧)

បុប្ផាគឺជាផ្កាដ៏មានន័យ            ផ្កាមានរស្មីមានន័យកន្លង
នៅមានសម្រស់មានកន្លង់ផ្សង        រុះរោយលំអងបំណងខកខាន ។


ដូច្នេះផ្កាត្រូវតែចេះរក្សា            កិត្ដិយសយ៉ាងណាឱ្យគង់វង្សបាន
បើមានកន្លង់ចង់នែបនិត្យប្រាណ        ឱ្យស្រស់ភុំផានចូលដល់មេបា ៕
                    ដោយ ៖ ណុប ចិន្ដា

Additional information