យល់​ចិ​ត្ដ​អ្នកក្រ​

បើចៅហ្វាយនាយស្គាល់ចិត្ដអ្នកក្រ        ប្រើខ្ញុំកំដរសុខចម្រើនពិត
ព្រោះចិត្ដអ្នកក្រហ៊ានប្ដូរជីវិត                ត្បិតដឹងគំនិតចៅហ្វាយចិត្ដធម៌ ៕
                    ដោយ ៖ គុយ សុធន

Additional information