ខ្មែរ​ឃ្មាតខ្មី​! (​បទ​សឡ​លួ​ន​)

ខ្លួនខ្លាចខុស        ចុះចៅចាំ            ផ្ដាំផ្គាប់ផ្គួន
កុំកាចកួន            ជួនជាប់ជុង        ប្រុងប្រៀបប្រាណ


មើលមមៃ            ភ័យភព្វភ័ន្ដ        ស៊ុនក្សេមក្សាន្ដ
ថែថ្កុំថ្កាន            បានបីបម           ថ្នមថ្នាក់ថែ ។
ជាតិជនជាប់         ធ្លាប់ធ្លុះធ្លាយ       ងាយងុបងុល
បើបានបុល          ជ្រុលជ្រុបជ្រៅ     នៅអែបអែ
យកល្បិចល្បោក    ខោកខាំខិត       ខិតខំខ្មែរ
គិតក្នន់គ្នេរ            ខ្មែរឃ្មាតខ្មី        ដីដាំដុះ ៕
            ដោយ ៖ សេង សុអៀង

Additional information