ភ្នំពេញ​បរិស្ថាន​

យើងនាំគ្នារត់                   នាំគ្នារំលត់                    កុំឱ្យរីកដាល
សំណល់សំរាម                 ទោះធ្ងន់ទោះស្រាល        យើងជួយសម្រាល
                                     មុខភ្នំពេញថ្មី ។


យើងនាំគ្នារត់                   នាំគ្នាប្រយុទ្ធ                  សម្អាតក្រុងថ្មី
តាមទិសកំណត់                បរិស្ថានប្រពៃ                 ផ្ដល់សុខសិរី
                                    ផ្ដល់ក្ដីរីករាយ ។
ភ្នំពេញបរិស្ថាន                 ភ្នំពេញថ្កើងថ្កាន             ញញឹមពព្រាយ
ប្រជាចូលរួម                    ទឹកចិត្ដទូលាយ              តាំងចិត្ដមិនជ្រាយ
                                     ឱ្យភ្នំពេញស្អាត ។
ភ្នំពេញបរិស្ថាន                 យើងរត់កម្សាន្ដ               ដោយក្ដីសង្វាត
ស្រឡាញ់ភ្នំពេញ               ភ្នំពេញត្រូវខ្នាត              ភ្នំពេញឆ្លើយបាទ
                                     រាក់ទាក់ទេសចរ ។
ភ្នំពេញបរិស្ថាន                 ភ្នំពេញទទួលបាន            រាល់ក្ដីអំណរ
សួនស្អាតផ្លូវធំ                   ផ្ទះខ្ពស់ស្អាតល្អ             ឯចរាចរណ៍
                                    ក៏យោគយល់គ្នា ។
ភ្នំពេញបរិស្ថាន                  ដើរតាមលំអាន             តាមបទបញ្ជា
គោលការណ៍កំណត់           បរិស្ថានទិវា                   រួចបបួលគ្នា
                                     តុបតែងលម្អ ។
ឱ្យភ្នំពេញស្អាត                  សេវាកម្មឆ្លាត                មនុស្សថ្មីស្មោះស
ចូលរួមស្មោះស្ម័គ្រ              ធ្វើអំពើល្អ                     អនុវត្ដបន្ដ
                                     ភ្នំពេញបរិស្ថាន ៕
                                     ដោយៈ លោក ជុំ ងឿន

Additional information